-50%

HYUNDAI HK1000BI

384
192.00
თვეში 32
-10%

HYUNDAI MEG55T-B

450
405.00
თვეში 38
-30%

HYUNDAI ES248

120
84.00
თვეში 10
-20%

HYUNDAI HMG2500I

456
364.00
თვეში 38
-30%

HYUNDAI BG507A

288
201.00
თვეში 24
-50%

HYUNDAI HFC-51/STEAM CLEANER

199
99.00
თვეში 17
-30%

HYUNDAI ES2317

144
100.00
თვეში 12
-10%

HYUNDAI MMW502

250
225.00
თვეში 21
-40%

HYUNDAI HK710HBW(stick mixer)

192
115.00
თვეში 16
-40%

HYUNDAI HWC-82/WINDOW CLEANER

149
89.00
თვეში 13
-40%

HYUNDAI HK550KW

144
86.00
თვეში 12
-50%

HYUNDAI HK605JES

480
240.00
თვეში 40
-40%

HYUNDAI HK700BW

216
129.00
თვეში 18
-20%

HYUNDAI HFD500BK

288
230.00
თვეში 24
-10%

HYUNDAI MEG50C

300
270.00
თვეში 25
-25%

HYUNDAI HK140BMW

380
285.00
თვეში 32
-10%

HYUNDAI MEG53D-1

360
324.00
თვეში 30
-10%

HYUNDAI HK4000KMW

576
518.00
თვეში 48